EEA ve Norveç Hibeleri

“ECOAGE: Kıbrıs’ta ekolojik bir yaşama yönelik nesiller arası dayanışma” projesi, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç tarafından finanse edilen Kıbrıs Aktif Vatandaş Fonu programı kapsamında, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Norveç Hibeleri 2014-2021 aracılığıyla sağlanan bir hibeden yararlanmaktadır.

AEA ve Norveç Hibeleri, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’in yeşil, rekabetçi ve kapsayıcı bir Avrupa’ya katkısını temsil etmektedir.

İki genel hedef vardır: Avrupa’daki ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin azaltılması ve donör ülkeler ile Orta ve Güney Avrupa ve Baltıklardaki 15 Avrupa Birliği ülkesi arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi. Üç donör ülke, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Anlaşması aracılığıyla Avrupa Birliği ile yakın işbirliği içindedir. Bağışçılar, 1994 ve 2014 yılları arasında birbirini takip eden hibe programları aracılığıyla €3,3 milyar sağladı.

2014-2021 dönemi için, AEA ve Norveç Hibeleri 2,8 milyar Euro tutarındadır. Bu dönem için öncelikler şunlardır:
  1. Yenilik, Araştırma, Eğitim ve Rekabetçilik
  2. Sosyal İçerme, Genç İstihdamı ve Yoksulluğun Azaltılması
  3. Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi
  4. Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetim ve Temel Haklar
  5. Adalet ve İçişleri

Hibeler için uygunluk, kişi başına Gayri Safi Milli Gelirin (GNI) Avrupa Birliği ortalamasının %90’ından az olduğu üye ülkelere yönelik Avrupa Birliği Uyum Fonu için belirlenen kriterleri yansıtmaktadır.

AEA ve Norveç Hibeleri programı iki finansal mekanizmadan oluşmaktadır. AEA Hibeleri, katkıları GSYİH’lerine dayanan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Norveç Hibeleri yalnızca Norveç tarafından finanse edilmektedir.

Scroll to Top